ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezető rendelkezések

Az ADRIEN GARDEN Kft (székhely: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 36/b.; cégjegyzékszám: Cg.1909112439; a továbbiakban: Társaság) számára kiemelt fontosságú cél a www.fakertibutorok.hu, valamint a www.reklamszek.hu oldalak (a továbbiakban: Honlap) látogatói illetve a Honlapot használó személyek (a továbbiakban együttesen: Látogató) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és a Látogató információs önrendelkezési jogának, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelés biztosítása. A Társaság elkötelezett a Látogató személyes adatainak oly módon történő kezelésében, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá ahhoz, hogy a Látogató a Honlapot biztonságosan használja. A Társaság a Látogató személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével végzi:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban );

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; és

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban ).

A jelen Tájékoztató – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen Tájékoztató, valamint az Infotv. rendelkezései eligazításul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a Látogató hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azoknak a Társaság nyilvántartásából való zárolását vagy törlését, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Látogató kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A jelen Tájékoztató nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a Honlapról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, illetve az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.

A kezelt személyes adatok köre

A Társaság csak olyan személyes adatot (így különösen a Látogató nevét [megszólítás], email címe, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma) rögzít és kezel, amelyet a Látogató – a Honlapon keresztül elérhető hírlevélre (a továbbiakban Hírlevél) történő feliratkozás / regisztráció, illetve megrendelés, vagy információkérés céljából önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyre vonatkozóan a Látogató az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A Hírlevélre történő feliratkozás, vagy a megrendelés egyúttal a jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadását is jelenti. A Hírlevélre történő feliratkozás, valamint a megrendelés, ajánlatkérés, vagy üzenetküldés a személyes adatok Társaság általi rögzítéséhez és kezeléséhez adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Látogató által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Látogató felelős.

 

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatása és használata során a Honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a Látogató internetszolgáltatója, esetenként a Látogató ún. IP-címe, a Látogató böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Honlapon a Látogató látogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Honlap látogatottságára, illetve a Honlap eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat a Társaság a rögzítéstől számított legfeljebb 5 (öt) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ektv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

Az adatkezelő személye

A Látogató adatainak kezeléséről és az adatkezelés jogszerűségéről a Társaság gondoskodik.

Az adatkezelés célja

A Látogató személyes adatait a Társaság marketing és kereskedelmi célból, a Hírlevél, valamint megrendelt etrmék megküldése céljából kezeli és használja fel.

Az adatkezelés jogalapja

A Társaság általi adatkezelés jogalapja a Hírlevélre történő feliratkozás, megrendelés, vagy üzenetküldés, ajánlatkérés a Látogató által, illetve ennek során a Látogató adatai kezeléséhez történő kifejezett írásbeli hozzájárulás, amely egyben a jelen Tájékoztató tartalmának elfogadása is.

A Látogató által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Látogató hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A Látogató személyes adatainak esetleges továbbítását a Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

Az adatok biztonsága

A Társaság a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben kezeli. A személyes adatokat a Társaság védett szerveren őrzi és minden szükséges, illetve tőle elvárható óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatrögzítést és kezelést a Társaság, illetve a Társaság tagjai, munkavállalói, megbízottai végzik. A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, a személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

A Társaság adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy amennyiben a Látogató ehhez külön és kifejezetten, igazolható módon hozzájárult.

A Honlap üzemeltetését kizárólag a Társaság látja el, az Infotv. fogalom-meghatározása alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatást nem vesz harmadik személytől igénybe.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a Látogató hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

Az érintett személy jogai, jogorvoslat

A Látogató jogosult tájékoztatást kérni a Társaságtól a Társaság által kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a Látogató jelen pontban érkezett kérésére a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb határidőn belül, az Infotv. 15. §-ban foglaltak maradéktalan figyelembevételével, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, és a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintett Látogatóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett Látogatót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett Látogató személyes adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, amennyiben

(i)        azoknak kezelése jogellenes;

(ii)       ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

 

(iii)      azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

 

(iv)      az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

 

(v)       a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az érintett Látogató a törlést a Társasághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett Látogató vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Látogatót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Társaság, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve), illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Társaság a tiltakozás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Társaság írásban, legfeljebb 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Társaság a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Valamennyi érintett Látogató, aki úgy véli, hogy a Társaság adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Záró rendelkezések

A Társaság a jelen Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak.

A Társaság fenntartja a jogát arra, hogy a Látogató által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Társaság jogosult a Látogató bármely, a Társaság által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Látogatók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Látogató hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Látogató vonatkozásában.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései merülnek fel a Társaság általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon a Társasághoz bizalommal e-mail útján az adriengarden@gmail.com e-mail címen.

A jelen Tájékoztató 2018.01.01. napjától hatályos.

 

ADRIEN GARDEN Kft

Nagykereskedelmi ajánlat kérése

Kérem, válassza ki a terméket a legördülő listából, majd adja meg a mennyiséget

BLOG

Csak a képzelet szabhat határt

Gondold ki, tervezd meg, mi ráillesztjük! Rendezői széked huzatára bármilyen mintát, logót, feliratot ráillesztünk! Hívj, (+3620 325 7602)  vagy érdeklődj az adriengarden@gmail.com elérhetőségen!
Teljes cikk